Welkom op de website van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten

Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling inzake versterking cassatierechtspraak in werking getreden (zie Staatsblad 2012, 116). Onderdeel daarvan is de invoering van de zogeheten landelijke cassatiebalie, waarbij de wettelijke hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad (zie artikel 9j lid 1 Advocatenwet) is vereist voor het mogen procederen bij de Hoge Raad in civiele cassatiezaken.

De VCCA heeft krachtens haar statuten als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening in de civiele cassatiepraktijk en het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen aangesloten leden en aspirant-leden. De VCCA zal trachten dit doel te bereiken door het organiseren van studiebijeenkomsten en de onderlinge uitwisseling van informatie.

Volgens de statuten kunnen lid worden zij die de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad als bedoeld in artikel 9j lid 1 Advocatenwet hebben. Kort gezegd zijn dit alle advocaten die krachtens overgangsrecht die hoedanigheid van rechtswege hebben of aanstonds kunnen verkrijgen. Zij die zich voorbereiden op het examen als bedoeld in artikel 4 van de Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur kunnen zich aanmelden voor het aspirant-lidmaatschap. Dat kent een maximale duur van drie jaar. Binnen die termijn wordt men immers geacht het examen te hebben behaald en de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad te hebben verkregen.

De aan het (aspirant)lidmaatschap verbonden contributie bedraagt EUR 50 per jaar. U kunt zich aanmelden voor het (aspirant)lidmaatschap door overmaking van EUR 50 op ABN AMRO IBAN: NL 04 ABNA 0400762293 t.n.v. VCCA en verzending van een e-mail aan: info@vcca.nl

Een nieuwe bijeenkomst van de VCCA staat gepland voor 10 mei 2019