Welkom op de website van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten

Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling inzake versterking cassatierechtspraak in werking getreden (zie Staatsblad 2012, 116). Onderdeel daarvan is de invoering van de zogeheten landelijke cassatiebalie, waarbij de wettelijke hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad (zie artikel 9j lid 1 Advocatenwet) is vereist voor het mogen procederen bij de Hoge Raad in civiele cassatiezaken.

De VCCA heeft krachtens haar statuten als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening in de civiele cassatiepraktijk en het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen aangesloten leden en aspirant-leden. De VCCA zal trachten dit doel te bereiken door het organiseren van studiebijeenkomsten en de onderlinge uitwisseling van informatie.

Volgens de statuten kunnen lid worden zij die de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad als bedoeld in artikel 9j lid 1 Advocatenwet hebben. Kort gezegd zijn dit alle advocaten die krachtens overgangsrecht die hoedanigheid van rechtswege hebben of aanstonds kunnen verkrijgen. Zij die zich voorbereiden op het examen als bedoeld in artikel 4 van de Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur kunnen zich aanmelden voor het aspirant-lidmaatschap. Dat kent een maximale duur van drie jaar. Binnen die termijn wordt men immers geacht het examen te hebben behaald en de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad te hebben verkregen.

De aan het (aspirant)lidmaatschap verbonden contributie bedraagt EUR 50 per jaar. U kunt zich aanmelden voor het (aspirant)lidmaatschap door overmaking van EUR 50 op ABN AMRO IBAN: NL 04 ABNA 0400762293 t.n.v. VCCA en verzending van een e-mail aan: info@vcca.nl

1. Voorjaarsbijeenkomst
De eerstvolgende bijeenkomst van de VCCA zal plaatsvinden op vrijdag 10 mei 2019. Het thema van de bijeenkomst is: “Feiten in cassatie”. Het bestuur heeft mr. R.H. de Bock en mr. C.E. du Perron bereid gevonden om een lezing te verzorgen. Vanuit de VCCA zal mr. H.J.W. Alt spreken.

De bijeenkomst zal worden gehouden op het kantoor van Houthoff in Amsterdam (Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA Amsterdam). Naar verwachting zal de bijeenkomst aanvangen rond een uur of 14.30 uur (met daaraan voorafgaand, vanaf 14.00 uur, een algemene ledenvergadering).

Het bestuur hoopt uiteraard dat u deze bijeenkomst alvast in uw agenda noteert. Nadere informatie, onder andere over de wijze van aanmelding, volgt op een later moment.

2. Bijeenkomst Association Européenne des Barreaux des Cours Suprêmes
Op 23 en 24 mei 2019 zal weer een bijeenkomst plaatsvinden van de vereniging van Europese cassatiebalies. De bijeenkomst wordt gehouden in Karlsruhe en Heidelberg. Voertaal tijdens de bijeenkomst is het Frans.

Evenals in voorgaande jaren, zal namens de VCCA een delegatie naar de bijeenkomst afreizen. Namens het bestuur zullen David de Knijff en Alexander van der Voort Maarschalk worden afgevaardigd. Daarnaast bestaat voor circa 3 à 4 leden de mogelijkheid om de bijeenkomst bij te wonen (reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening). Indien daar interesse voor bestaat, wordt u verzocht dit uiterlijk 15 maart kenbaar te maken aan het bestuur via info@vcca.nl